Nybro kommun Årets Pollinatör 2021

Måndagen 9 november delades utmärkelsen Årets Pollinatör ut för femte gången av Pollinera Sverige. Detta år till Nybro kommun som tagit ett helhetsgrepp och skapat samverkan mellan olika instanser och områden – allt från gator, vägkanter och parkmark till jordbruksmark, golfbanor och så kallade skräpmarker. Här har man kartlagt kommunens unika artrikedom och tagit fram långsiktiga planer för skötseln.

Olof Persson, skog- och markförvaltare på Nybro kommun menar att nyckeln till framgången har varit att man lyckats förankra målen i strategiskt i översiktsplaner och detaljplaner och ett stort intresse bland tjänstemän och politiker.
– Det har funnits en enighet om att vi ska arbeta aktivt för att skapa miljöer som bidrar till bättre förutsättningar för pollinerande insekter, säger Olof.
En viktig grundsten var inventeringarna som gjordes tidigt.
– När entomologen Niklas Johansson fann många sällsynta och hotade arter fick vi bevis för att vårt område har en unik artrikedom av pollinatörer. Han hittade flera arter som aldrig tidigare hittats i Sverige, som den tjockbenta pälsblomflugan.

I Nybro kommun ser man också de sandiga grusåsarna i omgivningarna som en viktig tillgång.
– Våra geologiska förutsättningar ger oss fördelar, och det vill vi ta vara på.
Olof betonar att det varit många inblandade i arbetet – ledningen i kommunen, natursvårdshandläggare, stadsträdgårdsmästare och banchefen på Nybro golfbana. Han menar också att det inte behöver vara så stora insatser för att ge resultat.
– Man kan jobba på att utveckla många mindre platser. Det kostar bara några tusenlappar att åtgärda ganska långa sträckor väg till exempel, låta vägrenarna blomma och slå dem i slutet av säsongen. Vi har förändrat skötseln. Vissa insatser är ju till och med direkt lönsamma i det långa loppet!

Arbetet för ökad mångfald och pollinering syns både mitt i stan och ute i naturreservatet Svartbäcksmåla.
– Här skrapade vi fram bar sand för att skapa boplatser till fler sandlevande bin och byggde en boplats av gamla timmerväggar med som hade färdiga små hål efter husbock. Vi har också planterat och sått in växter som backtimjan, åkervädd, väddklint, liten blåklocka, grå- och rotfibbla, käringtand och vild prästkrage, berättar Per Ahlgren, naturvårdshandläggare som också ansvarat för de bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) som gett extra ekonomiskt stöd i arbetet.

Den som tar tåget till Nybro kan se insatserna för att gynna pollinatörer redan vid stationen.
Här finns anlagda ängar med torktåliga växter planterade i en speciell typ av grus.
– Få kommuner i landet hyser så många hotade och sällsynta arter i sina centrala delar som vi gör, så potentialen att skapa en offentlig miljö som samverkar med naturen är därför enorm, berättar stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström.

Leif Karlsson på parkenheten var i början skeptisk till de nya sortens planteringar.
– Jag tyckte att det såg lite skräpigt ut, men nu när det vuxit till sig ser jag vitsen. Det behövs ju också betydligt mindre skötsel.
Också banchefen Patrik Tagesson på Nybro Golfklubb drogs in pollineringssatsningen när det upptäcktes att golfbanan var hem för många unika arter. Nu arbetar han aktivt med att utveckla miljöer genom dammar, sandblottor i ruffen och ekstubbar som ska bli hem för skalbaggar. Runt banan finns tydliga informationsskyltar som förklarar de olika projekten.
– Vi ju fler ölandsgökbin här än på Öland, påpekar han stolt.

Pollinera Sveriges tiomannajury valde Nybro kommun för att de är ett föredöme att inspireras av – ett lokalt initiativ som kan sporra andra till att arbeta målinriktat med att gynna pollinatörer och öka den biologiska mångfalden.

______________

Nybro kommun har ett naturvårdsarbete med ovanligt stort fokus på insekter och har gjort
många inventeringar sedan 2004.
LONA- bidragen har varit en viktig del av naturvårdsarbetet.

Miljöer som är särskilt viktiga för pollinatörer är näringsfattiga blomrika marker, vegetationsfri sandig mark, blommande träd och buskar, solexponerade gamla träd och död ved, odränerad fuktig mark och småvatten samt steniga kulturmiljöer.

Av de påträffade arterna i Nybro kommun räknas omkring 100 arter som rödlistade (hotade).
Dessutom påträffades 11 arter som aldrig tidigare hittats i Sverige.

Läs mer

Film om Nybro kommuns pollineringssatsningar