Förebild för bönder blev Årets Pollinatör 2018

Niclas Malm är bonden som visar andra bönder hur man kan kombinera rationellt storskaligt lantbruk med rik biologisk mångfald. På försöksgårdarna Glyttinge och Klostergården utanför Linköping har han sått in ett- och fleråriga växter på svårbrukade åkerkilar och hörn som utan förlust kan användas för att gynna pollinatörerna. För detta belönas han nu med utmärkelsen Årets Pollinatör 2018. 

Nätverket Pollinera Sverige har valt gårdsmästare Niclas Malm till Årets Pollinatör 2018 med följande motivering:

”Niclas Malm sprider viktig kunskap, bland annat genom de fältvandringar som anordnas i Hushållningssällskapets regi. På gårdarna Glyttinge och Klostergården inom projektet Mångfald på slätten har man genom att skapa samarbete med lantbrukare, växtodlingsrådgivare och övriga intressenter bidragit till att fler inom lantbruket uppmärksammar pollinatörernas behov av mat under hela säsongen.”

Niclas Malm tycker att det är roligt att arbetet uppmärksammas. Men han njuter också av resultatet.
– Honungsört är härligt att gå i – det bara surrar av humlor och bin där. Det är en upplevelse.
För tio år sedan visste jag faktiskt inte ens att det fanns vilda bin.

Idag har man i projektet tagit fram billiga och effektiva metoder för att gynna mångfalden som är lätta att genomföra ute på gårdarna.
– Vi anpassar fröblandningarna utifrån markens förutsättningar så att de uppfyller villkoren i förgröningsstödet*. Örter som vi brukar så är honungsört, timotej, vitklöver, rödklöver, käringtand, cikoria, gul sötväppling och bovete.

Honungsört ger en lång sammanhängande intensiv blomning under 4-6 veckor och ger stora mängder pollen och nektar åt humlor och bin. Foto: Apinordica.

Lönsamt att så för bina
Niclas menar att de blommande zonerna är lönsamma.
– Jag är himla intresserad av ekonomi nämligen, och det här kostar oss inget. Vi bönder slipper besvärliga hörn och kan inrikta oss på de ytor som är mer rationella att bruka. I och med att det är så mycket baljväxter i blandningen så ökar vi också bördigheten till den dag man vill ta jorden i bruk igen. Jag tycker inte det har varit svårt alls att skapa de blommande fälten. Jag gör bara som jag brukar och är noga med att göra allt rätt från grunden.

Niclas Malm menar att det med hjälp av jordbrukarstöd skulle göras ännu mer lönsamt för bönderna att så in blommande fält. Han tycker också att lantbrukare ska tänka på vad de blommande fälten kan ge lantbruket.
– Det bidrar till en positiv bild av böndernas arbete, det är något som svenska konsumenter uppskattar.

Förebilder i lantbruket är viktiga 
– Lantbruket är en bransch i behov av förebilder, säger Jenny Henriksson på Jordbruksverket som också arbetar med projektet Mångfald på slätten. Lantbrukarna är ju den grupp som kan göra mest för mångfalden – särskilt i uppodlade slättbygder som Östergötland och Skåne. Insekterna är ju viktiga som pollinatörer men också som föda åt andra, till exempel fåglar. Därför är det viktigt att visa att arbete med biologisk mångfald inte behöver gå stick i stäv med matproduktionen, utan tvärtom kan gynna den, påpekar Jenny Henriksson.

Biodlaren Lotta Fabricius och Anna Lind Lewin, grundare av nätverket Pollinera Sverige, understryker att vi måste hänsyn till bin och humlor om vi vill ha grödor, bär och frukt.
– Kunskap om alla våra pollinatörer och deras olika behov är en överlevnadsfråga för mänskligheten. Ju fler bönder som deltar i mångfaldsarbetet, desto fler arter kan gynnas och bevaras.

Årets Pollinatör 2018 delas ut av nätverket Pollinera Sverige, där bland andra Svenska Bin ingår. 
Tillsammans arbetar nätverkets medlemmar för att samla och sprida kunskap om pollineringen. Pollinera Sverige har i år också lanserat Pollineringsveckan som hölls 19–27 maj. pollinerasverige.se

Jury för Årets Pollinatör:
Artur Larsson, Artdatabanken
Ida Wahlund, Naturskyddsföreningen
Helena Allard, Svenskt Sigill
Eva Forsgren, institutionen för ekologi SLU
Lotta Fabricius Kristiansen, biodlare, föreningen Svenska Bin
Anna Lind Lewin, kommunikationsexpert inom mat och hållbarhet

Årets Pollinatör 2017 delades ut till Trafikverket på Gotland för en medveten skötsel av vägkanter och dikesrenar.

——————-

Projektet Mångfald på slätten startade under 2010 och drivs av Jordbruksverket i samarbete med regionala rådgivare vid olika Hushållningssällskap. Pollinering har varit ett av fyra fokusområden.

Lantbrukarna har under projekttiden anlagt blommande kantremsor och skalbaggsåsar samt gjort planteringar och andra åtgärder i anslutning till vindkraftverk. Man har också satt ut fågelholkar, bikupor för tambin, halmbalar för humlor och bibatterier för solitären. Läs mer här

Andra viktiga projekt som arbetar för mångfald i lantbruket:

Odling i Balans / Samzon
Blommor för Bin som drivs av Bee Urban

——————-

* Förgröningsstödets syfte är att minska det europeiska jordbrukets klimatpåverkan och främja den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.