Värdering av ekosystemtjänster

”Varken det ekologiska jordbrukets eller andra produktionssystems produktion av ekosystemtjänster och andra kollektiva nyttor belönas i dagens certifieringssystem, eller i landsbygdsprogrammets ersättningar till åtgärder för att uppfylla Sveriges miljömål. En orsak är att det är så svårt att kvantifiera jordbrukets bidrag till bördiga jordar, vackra landskap och rika livsmiljöer för vilda växter och djur.”

Forskarna i projektet “Tjänster och gentjänster – hur kan ekosystemtjänster inkluderas i jordbruksföretagens hållbarhetsarbete?” (finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning) ville därför, tillsammans med organisationer och företag och med lantbrukare med köttproduktion, undersöka metoder för att kvantifiera jordbrukets viktigaste ekosystemtjänster.

Resultaten från forskningsprojektet visade att de metoder som nu finns för att sortera och beskriva ekosystemtjänster i olika grupper (försörjande, reglerande, stödjande och kulturella) på det stora hela fungerar bra för praktikerna. Med fortsatt kunskapsuppbyggnad för att beskriva många livsnödvändiga nyttigheter som jordbruk och landsbygd bidrar med i samhället finns möjligheter att i framtiden utveckla metoder för att värdera och inkludera ekosystemtjänster.

Källa: Stiftelsen Lantbruksforskning
http://www.lantbruksforskning.se/aktuellt/nyheter/lantbrukets-ekosystemtjanster-kartlagda/