Naturvårdsverket ska föreslå insatser för pollinering

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att sammanställa vad som görs för pollinatörerna i Sverige idag och att föreslå ytterligare åtgärder för att vända den negativa utvecklingen, enligt pressmeddelande 13 december 2017. Anledningen är att antalet pollinerande insekter i naturen minskar drastiskt världen över, vilket får negativa konsekvenser för jordbruket, trädgårdsnäringen och den biologiska mångfalden. 

Pollinerande insekter är avgörande för jordbruket, trädgårdsnäringen och den vilda naturen. En tysk undersökning visade nyligen att förekomsten av de flygande insekterna, där pollinerande insekter ingår, har minskat med 75 procent sedan 1989 i flera naturreservat.
De pollinerande insekterna i odlingslandskapet minskar i Sverige. 20 procent av de svenska fjärilar som har bedömts av Artdatabanken är rödlistade. 27 procent av de bedömda stekelarterna, där bin och humlor ingår, i Sverige är rödlistade.
I Europa har nästan 40 procent av de vilda bina och 30 procent av fjärilarna minskande populationer.

– Allt pekar på att en stor del av de arter som vi människor och naturen är beroende av inte mår bra. Det är en oerhört allvarlig utveckling som vi både kan och måste vända, säger miljöminister Karolina Skog.

Naturvårdsverket får i uppdrag att sammanställa vilka insatser som görs i Sverige för att motverka nedgången för vilda pollinerande insekter. De ska också föreslå kostnadseffektiva insatser som kan vända utvecklingen.

– Det pågår satsningar idag som underlättar för pollinatörerna, men det görs inte tillräckligt. Naturvårdsverkets förslag ska kunna vägleda regeringen, myndigheter, företag och privatpersoner i vad som mer behöver göras, säger Karolina Skog.

– Allt pekar på att en stor del av de arter som vi människor och naturen är beroende av inte mår bra. Det är en oerhört allvarlig utveckling som vi både kan och måste vända, säger miljöminister Karolina Skog.

Naturvårdsverket får i uppdrag att sammanställa vilka insatser som görs i Sverige för att motverka nedgången för vilda pollinerande insekter. De ska också föreslå kostnadseffektiva insatser som kan vända utvecklingen.

– Det pågår satsningar idag som underlättar för pollinatörerna, men det görs inte tillräckligt. Naturvårdsverkets förslag ska kunna vägleda regeringen, myndigheter, företag och privatpersoner i vad som mer behöver göras, säger Karolina Skog.

Inom ramen för uppdraget ska Naturvårdsverket ta in synpunkter från Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, SLU och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 16 april 2018.

Pressmeddelande från Regeringen och Naturvårdsverket 2017-12-13